Personal Älvängens läkarhus

Älvängens Läkarhus startade sin verksamhet 1 maj 2018

i nybyggda fina lokaler på nya handelsplatsen i Älvängen, vägg i vägg med Ica.

Målet för vårt arbete är att uppnå bästa möjliga hälsa för varje enskild patient.

Vår verksamhet drivs av engagerad och kompetent personal och drygt 6 000 invånare i Ale har valt oss som sin Vårdcentral och Rehab – det ser vi som ett riktigt gott betyg.

Vi erbjuder hög tillgänglighet, god service och en kvalitativ vård.

Vi har samlat både Vårdcentral, Rehab och BVC i samma lokaler, allt för att kunna erbjuda dig och din familj bästa möjliga vård. Vårt arbetssätt är teambaserat i ett nära samarbete mellan yrkeskategorierna på Vårdcentral och Rehab.

 

Älvängens läkarhus
Älvängens läkarhus
Väntrum Älvängens läkarhus
N

Språk

Vår personal talar svenska och engelska.

Är du i behov av tolk anlitar vi Tolkförmedling väst.

N

Mål kvalitetsarbete

Målet med vårt systematiska kvalitetsarbete är att säkerställa en god kvalitet och förebygga vårdskador i hälso- och sjukvården. Kvalitet innebär att vården är säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv och ges i rimlig tid.
N

Löpande arbete

Vårt kvalitetsarbete integreras löpande i vårt dagliga arbete med hjälp av vårt ledningssystem. Detta genom dokumenthantering-rutiner, förbättringsarbete och uppföljning.
N

Patientsäkerhet

Enl del i vårt patientsäkerhetsarbete är att vår personal är medveten och vaksam på de  risker som kan uppstå, att vi har ett öppet samtalsklimat på våra arbetsplatsträffar och uppmuntrar personalen till avvikelserapportering som ett led i vårt kvalitetsarbete.
N

Nationella patientenkäten

Den patientupplevda kvalitéen följer vi upp årligen genom nationella patientenkäten där resultatet används för att utveckla och förbättra vården.

.

N

Kvalitetsregister

Vi registrerar medicinsk kvalitet i nationella diabetesregistret samt luftvägsregistret.

.

Information om vår verksamhet

Ägare och styrelse

Ägare och styrelse, se vidare här: allabolag.se

Vår ekonomi
För att läsa bokslut, nyckeltal mm, se vidare här: allabolag.se